Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/2/6/gcm-a.be/httpd.www/wp-content/themes/pe-cleaning-company/tpl/breadcrumbs.php on line 17

Asbestcementdaken en -gevels komen overal in Vlaanderen voor. Het grote probleem met veel van de buitentoepassingen, zoals de asbestleien en -golfplaten, is dat ze door de jaren heen sterk verweerd zijn. Hierdoor zijn de asbestvezels minder sterk gebonden in het cement en verspreiden ze zich makkelijker in het milieu. In deze blog willen we daarom een aantal praktische tips meegeven over hoe je best omgaat met asbesthoudende daken.

Uw asbestdak verwijderen

Een eerste belangrijke stap is nagaan in welke staat het asbesthoudende dak zich bevindt. Zeker wanneer het dak in slechte staat is, is verwijderen altijd de beste oplossing! In principe mag u asbestdaken zelf verwijderen aangezien het om hechtgeboden asbest gaat. Wanneer het dak zich in slechte staat bevindt of moeilijk te verwijderen is doet u er echter goed aan om een gespecialiseerde firma in te schakelen. Een aannemer waarvan de werknemers een opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen met asbest’ hebben volstaat in dit geval. Maar u kan uiteraard ook beroep doen op een erkende asbestverwijderaar. Meer informatie over het verwijderen van asbest en de te nemen voorzorgsmaatregelen leest u in onze vorige blog.

Dakgoot in afwachting van een nieuw dak

Als het dak nog in goede staat is en u de verwijdering ervan wil uitstellen, zijn er een aantal zaken om mee rekening te houden. Allereerst gaat u na of er een (goed functionerende) dakgoot aanwezig is onder het asbestdak. Als dat het geval is neemt u de gepaste maatregelen bij het schoonmaken van deze dakgoot: bijvoorbeeld het bladafval eerst bevochtigen voor het te verwijderen en het slib traag doorspoelen (indien aangesloten op de rioleringen) of verwijderen (indien aangesloten op een regenwaterput). Indien uw dakgoot is aangesloten op een regenwaterput gebruikt u het regenwater best niet meer voor het besproeien van de (moes-)tuin en uw wasmachine. Voor het spoelen van toiletten vormt dit echter geen enkel risico. Wanneer u het asbestdak in een latere fase verwijdert laat u best ook uw regenwaterput reinigen door een gespecialiseerde firma.

Als er géén dakgoot onder uw asbestdak hangt dan plaatst u er best zo spoedig mogelijk één in afwachting van de vervanging van het dak. Regenwater voert namelijk de losse asbestvezels mee en verspreidt deze in de afdruipzone onder uw dak. In die zone kan een verhoogd blootstellingsrisico bestaan door het opwaaien van de vezels. Bij een afdruipzone begroeid met gras of vegetatie is dit risico op opwaaien van de vezels kleiner. Toch is het belopen of bewerken van deze zone af te raden. Let hierbij ook op voor spelende kinderen in uw tuin. Voor de groenten uit uw moestuin of de eieren van uw kippen bestaat er geen risico, maar spoel de producten wel af voor ze te consumeren.

Saneren van de afdruipzone

Na het plaatsen van de dakgoot of na het vervangen van uw asbestdak (zonder dakgoot) kan u de afdruipzone best saneren om blootstellingsrisico’s in de toekomst te verkleinen. Dit doet u door de grond op de volgende manier te verwijderen: Bevochtig de grond vooraf en tijdens het ontgraven. Aangezien asbestvezels aan bodemmateriaal kleven is enkel de oppervlakkige toplaag van 5 tot 10 cm verontreinigd, tenzij u de verontreiniging dieper bracht door omwoelen, omspitten of ploegen van de grond. Graaf dus enkel de toplaag af en stop de grond in een daartoe voorziene zak of container. Voor het afvoeren van de verontreinigde grond neemt u contact op met een geregistreerde vervoerder of inzamelaar van asbesthoudend materiaal. Draag bij dit alles de gepaste beschermingsmiddelen zoals wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall én een P3-mondmasker!

Bij de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek worden alle potentiële verontreinigingsbronnen in kaart gebracht. Hieronder vallen ook bronnen die een asbestverontreiniging in de bodem kunnen veroorzaken. Indien een onverharde afdruipzone aanwezig (geweest) is op de onderzoekslocatie zal deze in het kader van het bodemonderzoek onderzocht worden. Er wordt een staal genomen van de toplaag van de afdruipzone door op verschillende plaatsen de bodem af te schrapen en te verzamelen. Het verzamelmonster wordt overgemaakt aan een erkend labo waar het onderzocht wordt op de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest fragmenten. Indien uit de laboratoriumresultaten blijkt dat sanering nodig is, kan dit uitgevoerd worden in het kader van het oriënterend bodemonderzoek. Bij de sanering wordt te werk gegaan volgens de hiervoor beschreven manier.

Verboden te…

In de praktijk worden nog regelmatig handelingen uitgevoerd met asbest-(daken) die bij wet verboden zijn en waar we u ter afsluiting op willen attent maken. Zo is het verboden om uw asbestdak en -gevel te reinigen of ontmossen met een hogedrukreiniger, straalmiddelen of roterende borstels. U mag ook geen staalborstel, schuurpapier, zaag of boor gebruiken op asbesthoudend materiaal. U mag bijgevolg ook géén zonnepanelen op een asbestdak plaatsen. De plaatsing vraagt namelijk het gebruik van werktuigen met grote snelheid of die stof veroorzaken (het doorboren van de golfplaten of leien). Maar wees gerust, er zijn alternatieven om alsnog zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Had u graag meer informatie gewenst over asbest of het saneren van een afdruipzone, neem dan vrijblijvend contact met ons op.