All Posts Tagged bodemonderzoek

Asbest is de laatste jaren opnieuw een hot topic geworden in veel sectoren. Beleidsmakers zijn zich meer bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het product en nemen stappen richting een oplossing. Zo presenteerde de Vlaamse regering vorig jaar haar asbestafbouwplan. Ook voor bodemsaneringsdeskundigen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. De OVAM introduceerde het ‘Stappenplan bodemonderzoek asbest’. In een aantal gevallen maakte een asbestonderzoek reeds deel uit van een oriënterend bodemonderzoek. Met het stappenplan, dat vanaf 1 april 2019 definitief van kracht is, worden de omstandigheden waarbij een asbestonderzoek moet uitgevoerd worden duidelijker omschreven.

Read more…

Asbestcementdaken en -gevels komen overal in Vlaanderen voor. Het grote probleem met veel van de buitentoepassingen, zoals de asbestleien en -golfplaten, is dat ze door de jaren heen sterk verweerd zijn. Hierdoor zijn de asbestvezels minder sterk gebonden in het cement en verspreiden ze zich makkelijker in het milieu. In deze blog willen we daarom een aantal praktische tips meegeven over hoe je best omgaat met asbesthoudende daken.

Read more…

Bij GCM-A zijn vertrouwen, respect en integriteit essentieel voor de manier waarop en het kader waarbinnen we werken. Vanuit een vertrouwensrelatie met de klanten kiezen wij bewust voor een persoonlijke aanpak en niet voor routine. Dat betekent ook dat we vanaf het begin duidelijkheid proberen te geven over de prijs en niet kiezen voor commerciële trucs. Wij kiezen daarom voor duidelijke offertes die alle noodzakelijke activiteiten omvatten waardoor men achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ook omtrent de timing proberen we duidelijkheid te verschaffen al is dat niet altijd voor alle opdrachten even eenduidig te bepalen.

Read more…

We stellen vast dat de opmaak van een technisch verslag in vele gevallen tot vlak voor de start van het bouwproject wordt uitgesteld. Het bouwproject werd inmiddels veelal aan een aannemer toegekend zodat het technisch verslag eerder als een administratief obstakel beschouwd wordt. Er wordt dan ook verwacht dat het technisch verslag tegen de laagste prijs en binnen de kortst mogelijke tijd opgesteld wordt. Deze benadering is enigszins begrijpelijk gezien er na heel wat voorbereidend werk eindelijk met de werken gestart kan worden.

Read more…

vrijstelling bodemonderzoeksplicht

Bij de overdracht van een risicogrond is een eigenaar verplicht om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Sinds kort kan deze eigenaar in bepaalde omstandigheden echter vrijgesteld worden van dit onderzoek.

Read more…

Vanuit onze dagdagelijkse ervaringen vinden we het belangrijk even de aandacht te vestigen op de verplichtingen die gevolgd moeten worden bij de sluiting van een risico-inrichting of -activiteit. De wettelijke verplichtingen bij stopzetting worden in de praktijk vaak vergeten. Deze vergetelheid kan evenwel in de toekomst behoorlijke consequenties hebben.

Read more…

Met de overgang van het Bodemsaneringsdecreet naar het Bodemdecreet in 2008 én de wijziging van de wetgeving en VLAREBO-indelingslijst in 2015, lijkt het spreekwoord over de bomen en het bos wel toepasselijk. Hoe kan u als exploitant nu bepalen of uw bedrijf als een risico-inrichting wordt beschouwd? En is die risico-inrichting dan onderworpen aan een periodieke onderzoeksplicht? En met welke frequentie moet die onderzoeksplicht dan uitgevoerd worden?

Read more…

Neen, jammer genoeg niet. Een bodemonderzoek is geen scan van de bodem of is geen glazen bol waarin je elk detail van de bodem kan zien. Als je via een bodemonderzoek 100 % garantie wil, dan wordt het een enorm uitgebreid en duur onderzoek. Want hoe meer boringen en analyses er kunnen uitgevoerd worden, hoe groter de zekerheid die je kan bekomen.

 

Hoe wordt een bodemonderzoek dan wel uitgevoerd ? De basis van het onderzoek wordt gevormd door de historiek van een terrein. Sinds wanneer is het terrein in gebruik, welke activiteiten hebben er plaatsgevonden ? Welke documenten zijn beschikbaar en welke vergunningen zijn er toegekend ? Zijn er nog plannen van de vroegere indeling beschikbaar ? Hoe is de ondergrond, op welke diepte zit het grondwater ?

Read more…

Omdat ik vaststel dat er vaak vragen zijn over de verschillende prijzen die in onze sector gehanteerd worden en waar die verschillen zich dan situeren, wil ik daar graag meer duiding over geven. In ieder geval tracht ik duidelijk te maken hoe wij daar als bedrijf, ondertussen 22 jaar, mee omgaan.

 

Uiteindelijk zijn er heel veel factoren die de prijszetting bepalen. Als ik een bodemonderzoek als voorbeeld neem zijn daar de oppervlakte van het terrein, de hoeveelheid en aard van de risico-activiteiten die er zijn of waren, de keuze van de parameters die dienen geanalyseerd te worden, de diepte van het grondwater, de aard van de ondergrond (veel of geen puin), … die allemaal bepalend zijn. Daarnaast wordt ook de tijd en de aandacht doorgerekend die aan een dossier besteed wordt om de klant het juiste advies te leveren.

Read more…